SPLOŠNI POGOJI Poslovanju 

PROSIMO, DA SI SPODNJE INFORMACIJE SKRBNO PREBERETE. NEPOZNAVANJE PONUDBE IN SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA NE MORE BITI PREDMET REKLAMACIJE! V PRIMERU MOREBITNIH NEJASNOSTI, VAS VLJUDNO PROSIMO, DA NAS POKLIČITE IN Z VESELJEM VAM BOMO SVETOVALI!

 

SPLOŠNO
Vsi sporazumi, ponudbe in potrditve med stranko in podjetjem RS1 d.o.o. morajo biti pisni. Dodatni ustni pogoji so neveljavni. Opozarjamo vas, da so, zaradi narave izdelkov, ki jih proizvajamo in prodajamo, naši pogoji prodaje in dobave specifični. Ne priznavamo pogojev strank, če so le-ti drugačni od naših, razen v primeru, če je to posebej dogovorjeno in zapisano.

 

MERITVE, PONUDBA IN POTRDITEV NAROČILA

Stranka je pri izmerah dolžna posredovati vse podatke (višina tlaka, smer odpiranja, vrsta profila, barva, vrsta senčila,…) ali opozoriti komercialista/merilca na skrite ovire, saj je v nasprotnem primeru dolžna sama kriti morebitne dodatno nastale stroške. Ponudba velja samo za navedene pozicije, količine in opise. Pred potrditvijo naročila ste dožni preveriti vse opise, količine in vrednosti. Kasnejših nejasnosti po dobavi se ne priznava in ne morejo biti predmet reklamacije.
Veljavnost ponudbe je štirinajst (14) dni. Z vsakim popravkom ponudbe se v celoti preklicuje prejšnja ponudba.
Za vse skice velja pogled od znotraj, če ni drugače navedeno.
Plačilo ponudbene/predračunske vrednosti pomeni, da stranka potrjuje pravilnost/ustreznost naročila, se strinja z vsemi elementi ponudbe, sprejema plačilne pogoje in izjavlja, da je seznanjena s celotno vsebino splošnih pogojev poslovanja.
Nepoznavanje ponudbe in njene vsebine ter morebitne nejasnosti ne morejo biti vzrok za kasnejšo reklamacijo. Vse spremembe so mogoče največ en (1) dan po plačilu ponudbene/predračunske vrednosti ali potrditve naročila, izključno v pisni obliki.
Vse kasnejše spremembe se ne priznavajo ali pa ima podjetje RS1 d.o.o. pravico, da zanje izstavi dodaten račun, ki ga je stranka dolžna poravnati najkasneje v osmih (8) dneh. Pridržujemo si pravico do spremembe v izdelavi, zaradi konstrukcijsko-tehničnih detajlov ali tehničnih predpisov. Če ni drugače navedeno, za navedene podatke jamči stranka, za mere pa RS1 d.o.o. Kadar stranka oddaja naročilo preko telefona, spletnega povpraševalnega obrazca, elektronske pošte ali faksa, sama odgovarja za morebitne napake. Stroški, ki so nastali kot posledica te napake, gredo izključno v breme stranke.


CENE IN NAČIN PLAČILA
Podjetje RS1 d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe cen, če se spremenijo količine, barve, mere ali katerakoli druga dejstva, ki so osnova za izračun cene. Popusti se ne seštevajo. Akcije so izvzete iz popustov.

Če ni drugače navedeno ali določeno, veljajo cene v evrih (EUR), brez embalaže (ta se zaračunava posebej in je vračljiva po dogovoru).
Cene ne vključujejo davka na dodano vrednost (DDV), ki je zaračunan in prikazan posebej v računu, v predpisani višini na dan izstavitve računa.
Naročnik lahko opravi plačilo samo na transakcijski račun podjetja RS1 d.o.o. ali pa direktno v komerciali na sedežu podjetja RS1 d.o.o.. Razni predstavniki, posredniki, monterji in dostavljavci blaga niso pooblaščeni za sprejemanje denarja.
Naši računi so plačljivi, kot je prikazano na računu, oziroma najkasneje v času osem (8) dni od datuma izstavitve računa, če ni drugače dogovorjeno in potrjeno s strani RS1 d.o.o. Če stranka zamuja s plačilom in tega ne more opravičiti s primerom višje sile, lahko zahtevamo zamudne obresti skladno z zakonom.
Menice in naročilnice niso podlaga za naročilo ali zavarovanje plačila.
V veleprodaji (trgovine, posredniki) ostaja odgovorni nosilec svojih dolgov vedno kupec. Podjetju RS1 d.o.o. vedno ostaja pravica pobotati si dolgove. Te pravice ne bomo izkoristili dokler bo kupec redno izpolnjeval svoje obveznosti in tudi drugače ne bo oteževal zadev s plačevanjem. Pridržujemo si pravico do zahtevka, da nas kupec informira o odprtih dolgovih ter nam posreduje podatke o svojih dolžnikih.

 

DDV
Splošna stopnja DDV je 22 %. Za vgradnjo (stanovanja do 120 m2 in stanovanjske hiše do 250 m2 ) je DDV 9,5 %. V primeru, da objekt presega površino 250 m2 je davčna stopnja 22%. V primeru da ste davčni zavezanec, nam prosim posredujte točne podatke z ID številko za DDV že ob naročilu. V nasprotnem primeru ne priznavamo kasnejše zavrnitve računa zaradi naknadne spremembe podatkov.

 

PLAČILNI POGOJI

Podjetje RS1 d.o.o. nudi različne možnosti plačila:
1. 50 % predplačilo ob naročilu, 50 % po dokončani montaži ali odpremi. Stranka je dolžna preostanek plačati najkasneje v osmih (8) dneh po dokončanju del. V primeru zamude plačila je stranka dolžna plačati zakonite zamudne obresti.
2. pri 100% predplačilu priznavamo 3% popust, ki ga lahko stranka sama ob navedenem plačilu odbije (popusta ne priznamo ob plačilu s plačilno kartico na POS terminalu ali pri plačilu preko EKO sklada).
3. zavarovanje plačila z nepreklicno bančno garancijo – plačilo po opravljenih storitvah.

 

DOBAVNI ROK

1. Rok dobave je po dogovoru med investitorjem in izvajalcem in sicer od 5 do 30 dni za standardne barve in do 7 tednov za nestandardne barve od dneva potrditve ponudbe oz. plačila are.
2. Okvirni rok dobave za garažna vrata je od šestdeset do osemdeset dni od zadnjih izmer, potrditve ali plačila are. Montaža garažnih vrat se izvede posebej in ne hkrati z okni. Rok dobave se dogovori posebej.
3. Dobavni rok, določen z naše  strani, začne  teči šele  po opravljenih dejanskih  meritvah in dokončni razjasnitvi vseh tehničnih vprašanj,  podpisu pogodbe  ter po plačilu v skladu  s plačilnimi pogoji.
4. V primeru, da se ob montaži ugotovi neskladnost elementa, se rok dobave podaljša. V tem primeru RS1 d.o.o. odpravi neskladnost v najkrajšem možnem roku.
5. Dobavni roki se določajo s strani proizvajalca glede na ponudbo/predračun, oziroma zasedenost proizvodnje. Kupca se obvesti o montaži pisno ali ustno, minimalno dva dni pred pričetkom del.
6. Če dobavni rok ni bil izpolnjen po naši krivdi (izvzeta je višja sila, kot so požar, poplava, nepredvidene težave z materialom, vlom, odtujitev ipd.), se s stranko dogovori o razumnem podaljšanju roka.

7. Dobava blaga je lahko v določenem terminu tudi delna, vendar mora kupec o tem biti obveščen vsaj en (1) dan pred prvotno določenim terminom.
8. Kupec je dolžan blago ob prevzemu pregledati, ugotoviti pomanjkljivosti ali napake in jih takoj zapisati na delovni nalog.
9. Poškodba stekla (lom) se ob prevzemu, predaji oken in vrat lahko upošteva le takrat, ko stranka nemudoma poda pisno izjavo. Kasnejši lomi stekel, ki niso posledica prevoza ali vgradnje oken s strani proizvajalca stavbnega pohištva in ga povzroči tretja oseba ali je vzrok loma stekla neznan, ne morejo biti predmet reklamacije.
10. Kupec potrdi, da je blago dobavljeno v skladu s ponudbo/predračunom in da je vgradnja kakovostno opravljena. To naredi s podpisom o prevzemu oz. s podpisom na montažnem zapisniku. Tako kupec potrjuje, da je RS1 d.o.o. v celoti realiziral ponudbo/predračun in s tem pridobi vse pravice, ki izhajajo iz tega.
11. Dvig blaga oziroma odprema je mogoča od ponedeljka do petka med 8.00 in 16.00 uro na sedežu podjetja RS1 d.o.o. v Mali Loki oz. po dogovoru.
12. Odgovornost za blago, ki je pripravljeno za odpremo, tri dni po našem pisnem obvestilu o dolžnosti prevzema blaga, preide na kupca.

 

PRIDRŽANJE LASTNIŠTVA

V primeru postopanja kupca v nasprotju z določili pogodbe, še posebej v primerih zamude plačil, imamo pravico vzeti blago nazaj (velja za, v celoti še ne vgrajene elemente), brez, da bi s tem kršili pogodbene obveznosti. V primeru naše zaplembe blaga, lahko pride tudi do nepreklicne prekinitve pogodbe. Po zaplembi blaga smo pooblaščeni unovčiti njeno vrednost, razliko do polne vrednosti blaga z morebitnimi dodatnimi prodajnimi stroški pa zaračunati stranki.

 

GARANCIJSKI POGOJI IN ODPRAVA NAPAK
1. Vračilo izdelkov zaradi napak, za katere odgovarja stranka, ni možno.
2. Če stranka naroči napačen izdelek ali odstopa od drugih medsebojnih obveznosti, smo upravičeni zahtevati povračilo vseh dodatno nastalih stroškov.
3. Garancijo uveljavlja stranka z računom.
4. Izdelki katere vgrajuje podjetje RS1 d.o.o. (okna, vrata, senčila, zimski vrtovi, nadstreški) so izdelani po visokotehnoloških merilih in odgovarjajo predpisom in standardom, ki so obvezni za posamezne izdelke. Vsi izdelki odgovarjajo slovenski in EU zakonodaji.
5. Vsaka nestrokovna montaža in nepooblaščeno popravilo proizvoda s strani kupca ali tretje osebe v času garancije privede do nepreklicne izgube garancije.
6. Po preteku garancije zagotavljamo vzdrževanje in nadomestne dele v skladu z veljavno zakonodajo.
7. Čiščenje in vzdrževanje PVC-profilov je dovoljeno le s čistilnim setom kupljenim v RS1 d.o.o., oziroma s čistili, ki jih odobri proizvajalec stavbnega pohištva. Zaradi uporabe sredstev, ki niso bila potrjena za uporabo in vzdrževanje oken s strani proizvajalca, se reklamacija in garancija ne prizna.
8. Odprava reklamacije se lahko izvaja na objektu samem, oziroma se na zahtevo proizvajalca lahko odredi drug kraj odprave reklamacije, vendar ob vnaprejšnjem obvestilu kupca.
9. Pogoj za uveljavljanje garancije s strani kupca je, da kupec ustrezno izpolni svoje obveze, da pregleda izdelke takoj po prevzemu, ter da pravočasno in na pravilen način vloži zahtevek za odpravo reklamacije.
10. Če ima blago napako, za katero smo odgovorni, smo dolžni kupcu okvaro ali pomanjkljivost odpraviti v najkrajšem možnem roku. V kolikor tega ne storimo v tem roku, smo dolžni ukrepati v skladu s predpisi, kot jih določa veljavna zakonodaja.
11. Nadaljnje pritožbe kupca na katerikoli osnovi so izključene, razen če to ni vnaprej sporazumno določeno. Tako nismo odgovorni za poškodbe na blagu, ki so nastale same po sebi, za izpad dobička ali druge finančne izgube po krivdi kupca.
12. Jamčimo za vse naše namerno povzročene škode ali druge velike površnosti. Kupec se lahko pritoži tudi zaradi neizpolnjevanja pogodbe, v smislu pomanjkljive garancije lastnosti izdelkov.

 

MONTAŽNA NAVODILA IN POGOJI ZA OPRAVLJANJE STORITEV
1. Dodatna dela, ki niso zajeta v ponudbi/predračunu, a so nujna za dokončanje del (odbijanje zida, zidarska dela, letvanje, silikoniranje, oplesk, opaženje, odranje, odvoz, zaščita profilov, odstranitev zagozd ipd.), gredo v breme kupca in se dodatno zaračunajo, vendar jih kupec predhodno potrdi.
2. Pri velikih (težkih) okenskih elementih, je pomoč pri prenosu le-teh s strani stranke zaželjena, ne more pa biti predmet plačila.
3. Kupec ima dolžnost pred začetkom montaže seznaniti se z načrti in potekom del, saj po vgradnji elementov (npr. napačno okno v napačni odprtini, ali napačen pomik okna od roba fasade ipd.) to ne more biti predmet reklamacije. Tako dodatno nastali stroški so breme kupca.
4. Stranka mora pred montažo odstraniti vse ovire, ki bi motile nemoten potek montaže. Zagotoviti mora prost dovoz elementov do objekta, prehodno stopnišče in druge dostope, dovod električne energije (220 V). Poskrbeti mora za zaščito ljudi, materiala in delovnega okolja. Pri montaži, ki traja dalj časa, pa tudi prostor za shranjevanje orodja, ki mora biti pod ključem.
5. Stranka mora biti prisotna na lokaciji montaže vsaj pred in po montaži.
6. Po dokončanju del, mora stranka prevzeti vgrajene elemente, v nasprotnem se razume, da je blago s strani investitorja prevzeto brez napak in pripomb.
7. Ne izvajamo elektro napeljav in priklopov. Stranka mora za to poskrbeti sama.
8. Podjetje RS1 d.o.o. skrbi za redno interno usposabljanje svojih monterjev.